A New Year Message in Waray

Sa mga igkasi ko Waray: salamat sa pagbisita sini nga blog, bisan pa kun talagsa la ak makagsurat sin bag-o nga post. Salamat liwat labi na gud sa mga nabulig pagtranslate dihan. Nanhihinaut ak nga ada kam sa maupay nga kamutangan yana nga adlaw ngan sa mga masunod pa nga mga adlaw. 

May ak igpapa-angbit sa iyo nga mensahe nga pirme ko nakakarawat kun tiabot na an bag-o nga tuig. Diri gad ak sini natuod pero igbutang ko la gihapon dihan basi updated liwat an iyo jokes hasta si  Internet. :-)

"Pagtapo sa bag-o nga tuig, likayi an mga prutas nga pili (itom) sugad san mansanas, ubas, pakwan, peras, chiko, basi diri masirum an swerte. Likayi liwat an ice cream kay matunaw an swerte. Hasta an tikang sa dagat, likayi kay malumos an swerte. Ayaw liwat sa manok, pabo, ug pato kay malupad an swerte. Likayi liwat an hayop nga upat an siki pareho san baka, baboy, karabaw, kanding kay madalagan an swerte. Para makasiguro, ayaw nala pagtima basi waray gasto, wara pa malas. Sa hipid nala pakikaon."

Malipayon nga pagtapo sa bag-o nga tuig 2018!


No comments:

Post a Comment