Pick A Winner! (Nakontak Na?)

I was in the supermarket today and witnessed an interesting event. A very attractive woman dressed in her "power suit" turned into an aisle and furtively looked both ways, as if she were about to perform some illegal act. Intrigued, I spied around the corner and saw her with her finger so far up her nose that the knuckle on her index finger was almost entirely inside her nostril. She was obviously searching up in her nose for some crusty treasure, which she proceeded to extract while smiling to herself, looking at it lovingly perched upon her manicured fingernail.
Nakadto ak sa mall kanina ngan nakaimod sin makalilingaw nga panhitabo. Nakadto in sayo nga gihuhusayi nga babaye, ispoting ngan maupay an sul-ot. Nagpakadto siya sin sayo nga parte san mall: sa butnga san duha nga mga istante kun diin naka-display an mga baligya. Naglingag-lingag siya nga pareho sin mayaon hihimuon nga makadududa nga butang. Naintriga ak, ngan ak siya gin-obserbaran. Nakit-an ko siya nga haros an katunga san kanya tudlo nakadto sa sulod san kanya irong. Nagpipinanhanap sin madakmol nga manggad. Kanya ini ginhulbot mentras mahiyom-hiyom nga gin-iimdan nga nakada natungtong sa kanya di-kyutiks nga kulo.
Artwork by Doms Pagliawan

A New Year Message in Waray

Sa mga igkasi ko Waray: salamat sa pagbisita sini nga blog, bisan pa kun talagsa la ak makagsurat sin bag-o nga post. Salamat liwat labi na gud sa mga nabulig pagtranslate dihan. Nanhihinaut ak nga ada kam sa maupay nga kamutangan yana nga adlaw ngan sa mga masunod pa nga mga adlaw. 

May ak igpapa-angbit sa iyo nga mensahe nga pirme ko nakakarawat kun tiabot na an bag-o nga tuig. Diri gad ak sini natuod pero igbutang ko la gihapon dihan basi updated liwat an iyo jokes hasta si  Internet. :-)

"Pagtapo sa bag-o nga tuig, likayi an mga prutas nga pili (itom) sugad san mansanas, ubas, pakwan, peras, chiko, basi diri masirum an swerte. Likayi liwat an ice cream kay matunaw an swerte. Hasta an tikang sa dagat, likayi kay malumos an swerte. Ayaw liwat sa manok, pabo, ug pato kay malupad an swerte. Likayi liwat an hayop nga upat an siki pareho san baka, baboy, karabaw, kanding kay madalagan an swerte. Para makasiguro, ayaw nala pagtima basi waray gasto, wara pa malas. Sa hipid nala pakikaon."

Malipayon nga pagtapo sa bag-o nga tuig 2018!