Pick A Winner! (Nakontak Na?)

I was in the supermarket today and witnessed an interesting event. A very attractive woman dressed in her "power suit" turned into an aisle and furtively looked both ways, as if she were about to perform some illegal act. Intrigued, I spied around the corner and saw her with her finger so far up her nose that the knuckle on her index finger was almost entirely inside her nostril. She was obviously searching up in her nose for some crusty treasure, which she proceeded to extract while smiling to herself, looking at it lovingly perched upon her manicured fingernail.
Nakadto ak sa mall kanina ngan nakaimod sin makalilingaw nga panhitabo. Nakadto in sayo nga gihuhusayi nga babaye, ispoting ngan maupay an sul-ot. Nagpakadto siya sin sayo nga parte san mall: sa butnga san duha nga mga istante kun diin naka-display an mga baligya. Naglingag-lingag siya nga pareho sin mayaon hihimuon nga makadududa nga butang. Naintriga ak, ngan ak siya gin-obserbaran. Nakit-an ko siya nga haros an katunga san kanya tudlo nakadto sa sulod san kanya irong. Nagpipinanhanap sin madakmol nga manggad. Kanya ini ginhulbot mentras mahiyom-hiyom nga gin-iimdan nga nakada natungtong sa kanya di-kyutiks nga kulo.
Artwork by Doms Pagliawan


After two or three finger-flicks failed to dislodge the nose-goblin, she once again did her quick and furtive two-way look, then proceeded to wipe it on a Corelle dinner plate that was offered for sale. I was astounded, but not as astounded as she was when I strode directly over to that very same plate, picked it up, held it up to her face and asked her in a loud voice: "Is this your booger?" She gave me a look of abject horror as the blood seemed to drain from her face, and she ran out of the store.
Ginpitik niya an kanya mga tudlo –  makaduha, makatulo –  kundi waray tumalbo ini nga "sigbin" nga tikang sa kanya irong. Naglingag-lingag na liwat siya nga daw sugad sin nagbabantay sa kanya palibot. Igintrapo niya an kanya tudlo sa pinggan nga Corelle nga naka-display sa burutangan. Nahingaratan ak, kundi mas pa siya nga nahingaratan pakakita niya nga napiktaw ak tikadto siton nga pinggan. Ginpurot ko ini; iginharani ko sa kanya kahimo ngan ginpakianhan siya sa darako nga tingug: "Imo ini dungot?"  Nangimod siya sa ak nga nahahadok nga pareho sin naubusan dugo an kahimo. Dinalagan siya tipagawas san tindahan.

I think she might have even soiled herself. Obviously this woman had somehow mistaken a dinner plate for a tissue.  Many items in this world are apparently mistaken for tissues, such as the under-surfaces of desks, or even handrails. Is this due to a lack of proper eyesight, or just a lack of etiquette?
Mali ngani in nahingauro pa siya sa kanya sarwal. Klaro gad nga anggasi sini nga babaye nga tisyu ito pinggan. Daramo nga mga butang dihan sa kalibutan in nahiaalaan nga mga tisyu, pananglitan an ilarum san mga lamesa, o bisan an barandilya san hagdan. Tungod ba ini sin kakulang sin tama nga panhunahuna, o tungod ba ini sin kakulang sin ginsusunod nga maupay nga pamatasan?

Just exactly what is the proper etiquette for picking your nose? I've searched all the famous etiquette books for any information on this subject, but so far the search has come up empty, so I've spent some time observing this behavior in the general population, and have discovered some patterns.
Nano gud an tama nga pamaagi san panhinungot? Nanhanap ak sin impormasyon mahitungod sini tikang sa mga sikat nga libro, kundi waray ak nahiagian, sanglit nagpinan-obserbar ak sa kadam-an kun gin-aanano nira, ngan nakadiskubre ak sin mga istayl.

Schools aside, the most vigorous behavior of this type seems to occur in the privacy of one's automobile, albeit while also in the act of driving. It's as if there's a false pretense of the driver believing that he is invisible. I mean, that's gotta be the case, because ever since I was a child, the verbal response to seeing this behavior is to shout out the car window: "Pick a winner!" And you know what? I still shout that out, but sometimes sotto voce. But hey, what's a person to do?  If there's something up there, deep in your nostril, that needs to be removed, and blowing your nose just doesn't get it out, what else can you do? I suppose the proper thing is to drape a tissue over your index finger (or pinky finger) so it looks like a little white ghost. Of course, then you send the little white ghost up the nose to root around for the offending particle(s), then pull out the ghost and see how many new eyes it has.
Lain la sa mga eskwelahan, nahitatabo ini nga klase sin pangiwakiwa sa sulod sa sarakyan, mentras ada nagda-drayb. Kunohay, diri nakikit-an an drayber. Inbisibol ba. Mao gud iton kay tikang pa sa bata pa ak, an ako ginlalata kun nakakita sugad sini: "Nakontak na!?" Ngan maaram ba kam? Hasta yana, mao la gihapon an ak gin-gagagasud, kundi sa mas mahinay na nga tingug. Kundi, nano ba an angay himuon? Kun mayaon gud man "something" didto, sa kahiladman san imo irong nga kinahanglan tangtangon, ngan diri ini nagawas bisan pa magpinisnga ka, nano pa an imo puyde himuon? Tahubi tisyu an imo tudlo nga igturutdo (diri ngani, an imo kumayingking) basi pareho siya sin ditoy nga busag nga kalag. Siyempre, igkadto iton nga ditoy nga busag nga kalag sa imo irong basi dakpon iton nga makariringging nga dungot. Dikan, hulbota iton nga kalag ngan kit-i kun pira na an kanya mga mata.

Let's face it  –  there's no polite way to do this while being observed by someone else. I suppose if one was so inclined, one could use a flashlight, mirror, and tweezers – a bit of auto-surgery without having had gone to medical school. I just don't know. Any of you reader out there have any ideas?
Karawaton ta an kamatuoran –  waray glamorosa nga paagi sini mentras gin-iinimdan sin iba. Kun interesado an sayo ka tawo, puyde siya gumamit ispat, espeho, ngan pulir –  pareho sin nag-oopera bisan pa man kun waray siya mag-aram sin pagka-duktor. Di ak la maaram. Mayaon ba kam iba pa nga mga ideya?

----
This blog post was written by Absinthe, a former blogger who, one day, just decided to stop running his own blog. He might be guest blogging for Warayblogger.com on a regular basis from now on. We'll see. (Translation is mine.)

Ginsurat ini nga blog post ni Absinthe, sayo nga blogger, nga tigda la tinuko sa pag-blog. Tingali tikang yana, magsurat na siya para sa Warayblogger.com. Kitaon ta la. (Ako an naghubad sini ngadto sa Waray.)

1 comment:

  1. Agi,agi. Nakausa ngani may ko ginkasakay ha jeep ak pa gud an hirani ha iya baa kay nakakita ak nga iya gud ginpipitik an iya tudlo nga tikang pala haiya irong. Ta kay may da nagduduhol haak hin iya pasahe nga bug os nga beynte, baga di ko gud kunta gin aabot ngadto ha tawo kaso kay hiya man an nakada han loyo han driver. An makairinit pa gud kay an sukli an iya gud salaan nga kamot an nagkapot ngan ginduduhol haak. Nag iha ak anay pagkapot. Basta kay nanhugas ngan nag alcohol gad ako pag abot ko ha balay.

    ReplyDelete