Lyrics of Mrs. Glava: Waray Cha-Cha Song

(Sung and composed by Cristolo "Dodoy" Torres)
I.
Naglupa-lupa si Mana Tekla
Kay ginbayaan san D.I. niya
Kay diri maaram sumayaw sin cha-cha
Kay an siki niya puros wala.

II.
Maupay kuno si Mrs. Glava
Bisan arug na, diri na-retira
Mapa-boogie man, tango pa, o cha-cha
Pag ngani sa disco mag-aga.


III.
Bisan diin nga suru-sarayaw
Pirme imbitado, pirme kumbidado
Mapa-isla man, syudad, o bungto
Si Mrs. Glava an kilalado.

IV.
Sa edad niya di ka gad masugad
Nga kaya pa niya an magliadliad
Kun tumalibong man agi daw kakurong
Bisan hataas an kanya takong.

V.
Damo an istilo sa kanya pagsayaw
Salit magtaran-aw damo an nanhimangraw
Paks strat, rumba, salsa, mapa-swing pa
Ngatanan nga sayaw maaram siya.

Repeat III
Repeat I to V
Repeat III twice

Si Mrs Glava an kilalado,
Si Mrs. Glava an kilalado. Best Blogger Tips

Lyrics of Pikahi, Birahi, ngan Pakido-kido: A Waray Cha-Cha Song


(Sung and Composed by Cristolo "Dodoy" Torres)


I.
Kaupay mo sumayaw
Kayubay san im lawas
Labi kun natalibong
May pakido-kido, kapagal
Pitik san im mga siki
Labyog san im mga kamot
Labi na kun cha-cha a tukar
Gitaymingi ka gad.

II.
Kaupay mo sumayaw
Kayubay san im lawas
Labi kun natalibong
May pakido-kido, kapagal
Pitik san im mga siki
Labyog san im mga kamot
Labi na kun cha-cha a tukar
Gitaymingi ka gad.III.
Mayaon palingi-lingi
Mayaon pauroy-uroy/ Ngan yaon pauroy-uroy
Ngan yaon paliad-liad/ May pa gad paliad-liad
Ngan patuwad-tuwad.

IV.
Hala pikahi, birahi, cha-chahi
Kay bangin sa buwas
Wara na gud in ini
Salit salingabot ibaghod im siki
Bisan pa maibas im bul-ong sin sini.

V.
Hala pikahi, birahi, cha-chahi
Ikembot im bubot ngan toda-todahi
Kay basi ganahan an padis mo pirme
Sumayaw sin pwerte.Best Blogger Tips

An Ako Kaagi sa 14th Lamiraw Creative Writing Workshop

Sayo ak sa fellows san 14th Lamiraw Creative Writing Workshop didto sa University of Eastern Philippines (UEP) sa Catarman sa Norte san Samar sito ika 8-10 sa Hulyo, 2017.  Gidudumara an Lamiraw Writers’ Workshop san Katig Writers’ Network Inc., sayo nga grupo sin mga paragsurat sa Rehiyon 8.

Inop ko gad la ini sadto: nga umapi sini nga workshop komo sayo nga fellow. Para sa ak,  makuri gud ini maabot. Natuod ak nga an mga writing workshops para la sa mga nagseseryoso sa kanra pagsurat. Kundi, paggawas san panawagan hiunong sa 14th Lamiraw Creative Writing Workshop, inabat ak sin iba nga klase nga pamaso san ak lawas. Pag-abat ko, nanmaga ak. Ako ini gibasa nga senyales  nga mayaon ak karuyag sarihan nga butang nga waray ko pa kahihimo – an pagpabasa ngan pagpa-critique san ak sinurat sa panel sin mga ungod nga paragsurat. Ngan nahitatabo la ini sa workshop kun diin adto an mga paragsurat ngan an ungod nga aksyon.
Pagpangandam

Ak gihunahuna sin maupay kun makakaya ko ba pagsurat ngan pagbukod sa deadline. Nagsurat ak sin essay ngan sin siday. Gipaangbit ko an ak mga panhunahuna sa Waray, sa Ninorte-Samarnon. 

Best Blogger Tips
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...