An Ako Kaagi sa 14th Lamiraw Creative Writing Workshop

Sayo ak sa fellows san 14th Lamiraw Creative Writing Workshop didto sa University of Eastern Philippines (UEP) sa Catarman sa Norte san Samar sito ika 8-10 sa Hulyo, 2017.  Gidudumara an Lamiraw Writers’ Workshop san Katig Writers’ Network Inc., sayo nga grupo sin mga paragsurat sa Rehiyon 8.

Inop ko gad la ini sadto: nga umapi sini nga workshop komo sayo nga fellow. Para sa ak,  makuri gud ini maabot. Natuod ak nga an mga writing workshops para la sa mga nagseseryoso sa kanra pagsurat. Kundi, paggawas san panawagan hiunong sa 14th Lamiraw Creative Writing Workshop, inabat ak sin iba nga klase nga pamaso san ak lawas. Pag-abat ko, nanmaga ak. Ako ini gibasa nga senyales  nga mayaon ak karuyag sarihan nga butang nga waray ko pa kahihimo – an pagpabasa ngan pagpa-critique san ak sinurat sa panel sin mga ungod nga paragsurat. Ngan nahitatabo la ini sa workshop kun diin adto an mga paragsurat ngan an ungod nga aksyon.
Pagpangandam

Ak gihunahuna sin maupay kun makakaya ko ba pagsurat ngan pagbukod sa deadline. Nagsurat ak sin essay ngan sin siday. Gipaangbit ko an ak mga panhunahuna sa Waray, sa Ninorte-Samarnon. 

Daan na adto nga ak essay. Mayaon ak tinago nga mga sinurat sadto pa. Ak gipanhanap ngan nagpili ak sin sayo nga puyde ko dad-on sa workshop.  Gipakaupay ko – nagbutang ak sin mga detalye kun kinahanglan.Giadman ko utro kun giaanano pagsurat an essay. Diri na puyde nga magsinurat-surat la ak sin waray dinhi-waray didto. Kinahanglan ko upayon an ak sinurat. Gibudgan ko. Gisiguro ko nga konektado an ak istorya basi mahamis ini ngan  masayon basahon. Tungod kay creative nonfiction ini, gitalinguha ko nga magin tangkod ak sa mga nanhinabo.

Gihimo ko nga mga inspirasyon sa ak siday an ak mga kaagi ngan mga nakit-an didto sa San Roque sa Norte san Samar, an bungto kun diin ak natawo ngan nagdako. Gipabasa ko an ak siday sa ak mga kasangkayan nga mga nagsusurat liwat. Gisumatan ak nira kun nano an kulang. Dako adto nga bulig – waray na kahimurawhi pagkastigo an ak siday kay naupay ko na adto sin pira ka beses antes ko ig-submit. 
 
Pagkatima ko limpyohan an ak mga ig-aapi nga mga sinurat, gihubad ko sira sa Ingles. Adto nga hinubad para sa mga kaapi sa workshop ngan mga panelista nga diri nakakasabot san Waray nga pinulongan.  Sa halipot nga istorya, nakabukod ak gihapon sa deadline. Dikan, gihulat ko an resulta san pagpili.

(1) Bawbaw, wala. Parte san heritage tour an pagbisita san workshop participants sa UEP RAB (Rosales, Asinas, Balite) Amphitheatre. (2) Bawbaw, tuo. Mao iton an ak mga sinurat nga notes san ginki-critique an ako siday san mga panelista. (3) Ilarom, tuo. Tikang sa wala ngadto sa tuo: si Prof. Yvonne Esperas, si Ms. Firie Jill Ramos, ako, ngan si Gasa, an ako anak (Api sira Prof. Esperas and Ms. Ramos sa mga nag-critique san ak mga sinurat. Si Gasa naman an pinakabata nga auditor/participant.) (4) Ilarom, wala. Gikuha ko ini nga retrato tikang sa ako gililingkuran. Dimalas la uga kay nagsinurat ak ngan nagpinamati sa mga panelista mao nga wara ak pakakuha mga retrato mentras nagpapadayon an workshop.

An Workshop

Tulo nga klase an mga kaapi san Lamiraw workshop:  panelists, fellows, ngan auditors. An mga panelists mao an mga eksperyensyado na nga mga paragsurat. Sira an nagtuturotimbang sa kabug-aton san kada sinurat.  Sira an nagsusumat kun nano an maupay nga kasurat o maraut nga kasurat. (An mga panelists yana nga tuig mao sira: Dr. Maria Luisa Torres-Reyes, Dr. Hope Yu, Dr. Lydia de la Rosa, Prof. Yvonne Esperas, Comm. Jerry Gracio, Mr. Lucien Letaba, Ms. Firie Jill Ramos, ngan Prof. Harold Mercurio.) An mga fellows naman mao an mga tagyaon san mga sinurat nga napili para ig-critique sa workshop. (Dose kami sa amo batch. Magkadurodilain an amo background: an iba mga paragtutdo, an iba bag-o pala nga nan-gradwar, ngan an iba mga estudyante. Sini nga dose, 3 an kalalakin-an ngan 9 an kababayin-an. Waray kami nga mga fellows gibayaran nga registration fee; libre an amo pagkaon hasta an accommodation. Gitagan liwat kami transportation allowance/subsidy.)  An mga auditors mao an mga kaapi sa workshop nga   nanmamati ngan nag-oobserbar. Puyde liwat sira umapi sa diskusyon pinaagi sin pagpaangbit san kanira mga hunahuna hiunong sin sayo nga sinurat. Pareho san iba, mayaon liwat an mga auditors sin workshop kits nga diin mababasa nira an mga sinurat san fellows. Sa yana nga workshop, may mga auditors nga alumni san mga nakalabay nga Lamiraw workshops.

Komo mga fellows, kinahanglan kami magbasa san ngatanan nga mga manuskrito: haglipot nga istorya, mga siday, ngan mga essay. Api liwat an mga fellows sa paghatag sin komentaryo. Pagkahuman mabasa ngan ma-evaluate an sayo nga sinurat, doon la siton gisusumat kun sin-o nga fellow an nagsurat.

Saralakot nga klase sin emosyon an ak inabat sito nakadto ak sa workshop: may pagpinit sa ak mga kamot, may pagpaso san ak kahimo hasta san ak mga talinga, ngan kasabot ko pa ngani nga nag-uuro-uro na ak. Sugad sini an ak binabati sito harani na an ak mga sinurat basahon. Kundi pag-ahos na siton, nakaginhawa na ak sin maupay kay iba na liwat nga sinurat sin lain nga fellow an pag-iiristoryahan.

Bisan pa man kun nahituman an workshop sa pagsirom sa bug-os nga Rehiyon 8 tungod sa duha nga linog nga nag-igo sa Leyte sa ika-6 ngan ika-9 san Hulyo, 2017, nagin malinampuson gihapon ini. Mayaon kami haluag ngan kumportable nga gi-istaran, an Balay Padi sa Mondragon, nga may kuryente tikang sa generator tubtob alas dose sa kaagahon; bastante an am pagkaon tikang sa UEP Kapihan; ngan maghiyom-hiyom gihapon an mga organizers sa UEP nga gipangulohan ni Dr. Leonila Longcop bisan pa naaabtan kami san am sessions sa alas otso sa gab-i (igdugang pa nga magbinuligon sira kada namo pagbaban-o sa kanra basi magpabulig). Labaw sa ngatanan, an kada sayo sa am mga fellows man o auditors daramo an nahibaroan tikang sa workshop. Magagamit namo ini sa am mga klase ngan sa amo pagpadayon sin pagsurat sa amo kalugaringon nga mga pinulongan.

English Translation
No comments:

Post a Comment