Waray Pick-up Lines

May uso yana sa bug-os nga Pilipinas: an pick-up lines. Bisan diin ak lingi, nabati ak sini -- sa TV, sa eskuylahan, sa balay. Mga arug ngan bata, may sira mga pick-up lines. Kun may Tagalog ug Sugbuanon nga istorya para sa mga naghihigugmaay, siyempre diri puyde nga waray an Waray. Ini nga koleksiyon sin pick-up lines, produkto san ako pakig-iristorya sin duha ka "bagets" didi sa balay. Diri pa ini tangpos, yaon pa sumpay.ALARM CLOCK
Inday: Dodoy, kunta alarm clock ka na la.
Dodoy: Kay nano, Inday?
Inday: Basi makagmata an nakaturog ko nga kasing-kasing.

INFLUENCER
Dodoy: Inday, influencer ka ba?
Inday: Kay nano?
Dodoy: Kay I follow you.

KAPE (COFFEE)
Dodoy: Inday, kape ka ba?
Inday: Kay nano?
Dodoy: Kay diri kumpleto an pamahaw kun waray ka.


"LIGHT"
Dodoy: Inday, kunta "light" ka na la.
Inday: Kay nano?
Dodoy: Basi diri na masirum ako kinabuhi.

LIPSTICK
Inday: Dodoy, lipstick ka?
Dodoy: Kay nano?
Inday: Kay diri ak puyde gumawas sa balay nga waray ka.

MAGNET
Inday: Magnet ka, Dodoy?
Dodoy: Kay nano?
Inday: Kay diri ka sa ak nabulag.

NUOS (SQUID)
Inday: Nuos ka ba?
Dodoy: Kay nano?
Inday: Kay naglulubad-lubad im kolor basta nakita ka sa ak.

REGLA (MENSTRUATION)
Inday: Maaram ka, Dodoy, pareho ka sin regla.
Dodoy: Kay nano, Inday?
Inday: Kay tag-sayo (tag-usa) ka la bumisita kada bulan.

TAKGUNG (BELT)
Dodoy: Konta takgung ko ikaw, Inday.
Inday: Kay nano, Dodoy?
Dodoy: Kay para diri ka sa ak mahibulag.

TANOM (PLANT)
Dodoy: Inday, kunta tanom ka na la.
Inday: Mao ba, Dodoy? Kay nano?
Dodoy: Kay para maataman ko ikaw.

TINTA (INK)
Dodoy: Ako an bolpen, ikaw an tinta.
Inday: Kay nano nga nahimo man ak nga tinta?
Dodoy: Kay padayon ak nga naalop kun yana ka.

WALLET
(Sa sulod sa mall)
Dodoy: Inday ko, kunta wallet ka na la.
Inday: Kay nano, Dodoy?
Dodoy: Darako kunta ako natipid.

YABE (KEY)
Inday: Kunta yabe ka nala.
Dodoy: Kay nano, Inday?
Inday: Basi maabre na an ako kasing-kasing nga nakatrangka.

Plural Adjectives in Waray

While there is no such thing as plural adjectives in the English language -- attractives, cutes, beautifuls, uglies -- it is common for Waray language speakers to express Waray adjectives in plural form.

digtoy nga sapatos (tiny shoes)

The letter "G" plays a very important role here because a word (adjective) changes its meaning whenever it (G) is inserted to any singular adjective. Let's start with the simplest Waray adjectives:

ditoy nga balay (a small house)
digtoy nga mga balay (small houses)
dako nga tamsi (a big bird)
dagko nga mga tamsi (big birds)
hataas nga kahoy (a tall tree)
hagtaas nga mga kahoy (tall trees)
habubo nga lingkuran (a low chair)
hagbubo nga mga lingkuran (low chairs) 

In the same manner, add the letter "G" to the following adjectives and you'll have them in plural form.


magdakmol ngan magnipis nga mga libro

mahugos nga bata (a skinny child)
maghugos nga mga bata (skinny children)
marasa nga pagkaon (a delicious food)
magrasa nga mga pagkaon (an array of delicious food)
mahumot nga bukad (a fragrant flower)
maghumot nga mga bukad (fragrant flowers)
mahusay nga daraga (a beautiful lady)
maghusay nga mga daraga (beautiful ladies) 
mabaysay nga balay (a lovely house)
magbaysay nga mga balay (lovely houses)
madakmol nga libro (a thick book)
magdakmol nga mga libro (thick books)
manipis nga libro (a thin book)
magnipis nga mga libro (thin books)


There may be some exceptions to this rule, but if you're new to the language this lesson will bring you a long way. Hope this helps.