Kinalasan Sa Baybay


Una ko pala pakabati sa "kinalasan" sa Baybay, kasabot ko nga pareho la siya sa "kinalasan" sa Waray. Diri ngay-an. (Cebuano an paglata sa Baybay.) DIRI NAANGAY -- mao ini an ako hunahuna pakabati ko sa kanra. Pananglitan:
Kinalasan ko sa amo nga mga magsuon. 
Kinalasan ko nga ning-abot.
Kinalasan ko nga ninghatag sa ako amot. 
Kinalasan ko nga contestant.

Diri pa gud ak sadto maupay mag-Cebuano sanglit mao ini an ako pagsabot:
Kinalasan ak sa am nga magburugto.
Kinalasan ak pag-abot ko. 
Kinalasan ak paghatag ko san ak amot.
Ako adto nga contestant nga kinalasan. 

Para sa ak, malain ko gud talaga sira pamatian. Pero naniguro ak nga masabtan ko kon nano an kanira karuyag sidngon. Nakuha ko gihapon kon gin-aanano nira. Nakakita ak san pattern ngan na-translate ko sira sin maupay. Malain la ngay-an siya (kinalasan) sadto pamation kay ako ginsasalakot an Cebuano ug an Waray samtang naniniguro ak nga masabtan iton nga mga sentence. Yadi an tama nga pag-translate:
Gimamanghuri ak sa am nga magburugto. 
Giuurhi-i ak nga inabot.
Giuurhi-i ak nga nag-amot. 
Giuurhi-i ak nga contestant.  

An kanira ngay-an kinalasan diri ngay-an an ato kinalasan nga nahingaratan. Kanira gindudurugtong an kina + "last" + an. Gintanggal la nira an "t" sa "last", yaon na sira dayon bag-o nga word = kinalasan.

Nano man kon sugad an kinalasan sa Baybay? Para igpakita nga waray na gud tipirdi o makakatupong, gin-ura-ura gud nira  an ideya sa pagka-urihi; sanglit, giuurhi-i sa mga urihi.

P.S.

Do you need an English translation for this blog post? Here's the English version for you.

1 comment: